MACHINERICHTLIJN 98 37 EG PDF

Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Tugar Mezigore
Country: Congo
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 2 April 2004
Pages: 214
PDF File Size: 13.85 Mb
ePub File Size: 20.77 Mb
ISBN: 401-6-15512-613-4
Downloads: 93482
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bagul

De machines, de hijs- en hefgereedschappen en de verwijderbare delen moeten bestand zijn tegen de belastingen waaraan zij in en eventueel buiten bedrijf en machinerichglijn alle mogelijke desbetreffende configuraties worden onderworpen onder door de fabrikant voorziene installatie- en exploitatievoorwaarden, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met de effecten van weerfactoren en door personen uitgeoefende krachten.

Please improve this by adding secondary or tertiary sources. Ontwerp van de machine met het oog op het hanteren ervan De machine of elk van de samenstellende delen moet: Deze proeven worden in het algemeen uitgevoerd met de door de fabrikant aangegeven nominale snelheden.

Machinery Directive

Andere plaatsen Indien in verband met de gebruiksomstandigheden verwacht kan worden dat af en toe of regelmatig ook andere bedieners dan de bestuurder op de machine meegevoerd worden of ermee werken, moeten daarvoor passende plaatsen worden ingericht die het vervoer of het werk, zonder gevaar, met name voor vallen, mogelijk maken.

Gevaar voor breuken tijdens het gebruik De verschillende delen van de machine, alsmede de verbindingen daartussen, moeten bestand zijn tegen de belastingen en spanningen waaraan zij worden blootgesteld tijdens het gebruik waarvoor de fabrikant de machine heeft bestemd.

Bedieningsorganen De bedieningsorganen moeten: De keuze van de voor het werktuig gebruikte materialen moet zijn afgestemd op de door de fabrikant verwachte gebruiksomstandigheden, met name waar het gaat om corrosie, slijtage, schokken, brosheid bij lage temperaturen en veroudering. Wanneer – een machine die niet in overeenstemming is, de CE-markering draagt, of – een veiligheidscomponent die niet in overeenstemming is, vergezeld gaat van 3 EG-verklaring van overeenstemming, neemt de bevoegde lidstaat passende maatregelen tegen degene die de macyinerichtlijn heeft aangebracht of de verklaring heeft opgesteld en stelt hij de Commissie en de overige lidstaten daarvan in kennis.

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde dient de instantie waarvan kennisgeving is gedaan, op de hoogte te brengen van alle, zelfs geringe, wijzigingen die hij heeft aangebracht of overweegt aan te brengen aan de machine die als model dient.

Machinery Directive – Wikipedia

De lidstaten publiceren de referenties van de nationale normen die een omzetting zijn van de geharmoniseerde normen. Draagbare machines die door de bediener met de hand worden vastgehouden of met de hand worden geleid, moeten aan de volgende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoen:. Wanneer echter bepaalde bewegende delen die dienen voor de uitvoering van het werk niet volledig of gedeeltelijk onbereikbaar kunnen worden gemaakt wanneer zij in werking zijn, wegens verrichtingen die het ingrijpen van de bediener in de omgeving van deze delen noodzakelijk maken, moeten deze machinerichylijn, voorzover machiinerichtlijn technisch mogelijk is, worden voorzien van: Gevaar voor uit de drager vallen van personen 6.

  DATASHEET 74LS07 PDF

Meer bepaald moeten zij zo zijn ontworpen en gebouwd dat:. Rg deze mogelijkheden aanwezig zijn, moeten de nodige middelen worden aangewend om deze uit te sluiten of, indien dit technisch onmogelijk is, het gevaar ervan te elimineren.

Definities a “hijs- of hefgereedschappen”: Wanneer een nationale norm die de omzetting is van een geharmoniseerde norm, waarvan de referentie in machinerichtliun Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is gepubliceerd, machinerichtlin of meer fundamentele veiligheidsvoorschriften omvat, wordt aangenomen dat de volgens deze norm gebouwde machine of machiherichtlijn voldoet aan de desbetreffende fundamentele voorschriften.

Wanneer zulks in verband met de werkomstandigheden mogelijk is, moeten deze bedieningsplaatsen voorzien zijn van zitplaatsen.

Wanneer de machine elektrisch wordt aangedreven moet zij zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle gevaren in verband met elektriciteit worden of kunnen worden voorkomen. Merktekens Op elke machine moeten ten minste, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, de volgende gegevens zijn aangebracht: De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat uitwendige straling de werking ervan niet kan verstoren.

Beveiliging tegen mechanische risico’s 1. Programmatuur Programmatuur voor de dialoog tussen de bediener en het bedienings- of controlesysteem van een machine dient gebruikersvriendelijk te zijn ontworpen. Maatregelen ter beveiliging tegen andere risico’s 3.

Theory of modeling and simulation pdf download

Defecten in het bedieningscircuit Bij een defect in de voeding van de eventueel aanwezige stuurbekrachtiging moet de machine bestuurbaar blijven om haar te kunnen stilzetten. De uitgang moet het mogelijk maken de cabine snel te verlaten. Afstelling, onderhoud, herstelling en reiniging moeten bij stilstaande machine machinrichtlijn plaatsvinden. Het personeel van de keuringsinstantie is gebonden aan het beroepsgeheim ten aanzien van al hetgeen het bij de uitoefening van zijn machnierichtlijn in het kader van de ef of van de bepalingen van intern recht die daaraan uitvoering geven, ter kennis is gekomen behalve tegenover de terzake bevoegde overheidsinstanties van de staat waarin de keuringsinstantie haar werkzaamheden uitoefent.

Alarminrichting Indien de machine is uitgerust met alarminrichtingen bijvoorbeeld signaleringsmiddelen enz. Aan deze eis moet ook gedurende het vervoer, het monteren en het demonteren worden voldaan. De eisen van de punten 1.

EUR-Lex – L – NL

Meer bepaald moeten zij zo zijn ontworpen en gebouwd dat: Indien bewegingen van een machine of bijbehorend werktuig bijzondere gevaren met zich brengen, moet op de machine een opschrift zijn aangebracht dat op voldoende afstand leesbaar is voor iemand die de machine nadert en hem in verband met zijn veiligheid verbiedt zich tijdens de werkzaamheden in de nabijheid van de machine te begeven. Indien de vorm van de machine zelf of de plaats waarvoor zij bestemd is geen voldoende waarborgen kunnen bieden voor een toereikende stabiliteit, dient in passende bevestigingsmiddelen te worden voorzien die in de gebruiksaanwijzing moeten zijn aangegeven.

  ANTIGUEDADES JUDIAS FLAVIO JOSEFO PDF

In addition to ge of general and mathematical systems theory or of computer and information sciences, Zeigler electrical and computer engineering, U. Artikel 14 De richtlijnen genoemd in bijlage VIII, deel A, worden ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten wat betreft de in bijlage VIII, deel B, opgenomen tijdslimieten voor de omzetting en de toepassing ervan.

Niet-mobiele machines met geleide last moeten zo zijn ontworpen en geconstrueerd dat wordt voorkomen dat personen de kans lopen door de last of door het contragewicht te worden geraakt. Gevaren door andere dan elektrische energie Indien de machine met andere dan elektrische energie werkt bijvoorbeeld met hydraulische, pneumatische of thermische energiemoet de machine zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle risico’s voortvloeiend uit het gebruik van deze soorten energie worden voorkomen.

Bij machines waarop een draaiend werktuig kan worden gemonteerd, mag het in werking stellen van het werktuig niet mogelijk zijn wanneer de achteruitbewegingsstand is ingeschakeld, behalve indien de verplaatsing van de machine het resultaat is van de beweging van het werktuig. In deze richtlijn wordt verstaan onder: Wanneer een deel mavhinerichtlijn een machine tot stilstand is gebracht, mag 9 eventuele verschuiving vanuit die stilstandpositie door ongeacht welke andere oorzaak dan het hanteren van de bedieningsorganen geen enkel gevaar opleveren voor de eraan blootgestelde personen.

Cirkelzagen, eenbladig en meerbladig, voor de bewerking van hout en daarmee gelijk te stellen materialen of voor de bewerking van vlees en daarmee gelijk te stellen materieel: Wanneer de veiligheid en de gezondheid van aan risico blootgestelde personen in gevaar kan komen door de gebrekkige werking van een zonder toezicht werkende machine, moet deze machine zijn uitgerust met een inrichting die een passend geluids- of lichtsignaal geeft.

De in de richtlijn vermelde fundamentele veiligheids- machinerichtlojn gezondheidseisen zijn dwingend. De afschermingen of beveiligingsinrichtingen die ontworpen zijn om blootgestelde personen te beschermen tegen de gevaren die kunnen worden veroorzaakt door de bewegende delen die dienen voor het werk zoals bijvoorbeeld snijgereedschap, bewegende delen van persen, cilinders, onderdelen die worden bewerkt enz.

Van de werkingssfeer van deze richtlijn zijn uitgesloten: