MAJALIS KHASSIDA PDF

MES ÉCRITS FONT PARVENIR L’ADORATEUR DE DIEU DANS L’ENCEINTE SCELLÉE SANS RETRAITE SPIRITUELLE ET ALLAH M’A PÉRENNISE COMME . Telechargement des khassidas en version Audio (Hizbout Tarqiyah, HTDKH, Gassama), PDF,transcription, française, des livres de jurisprudence, des hadiths.

Author: Fenrill Kajas
Country: Finland
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 5 December 2010
Pages: 109
PDF File Size: 13.62 Mb
ePub File Size: 7.75 Mb
ISBN: 999-9-99465-597-1
Downloads: 77761
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajicage

More in this category: Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru. Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru.

Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru. Se souvenir de moi.

Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru. Rate this item 1 2 3 4 5 1 Vote.

Telechargement –

Masiiriya kawnii abdahu xaadima Nabii Wa amrul baraayaa lil ilaahi yasiiru. Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru.

Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru. Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru. Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru. Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru. Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran Alaa sirri sirri wal xabiiri xabiiru. Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari anta bachiiru.

  ARTRODESIS DE COLUMNA LUMBAR PDF

Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru.

Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru. Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru. Fabachir zawil islaami bii aajilan wakun Muniiran biyal islaama anta muniiru.

Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru.

les khassaides en pdf

Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru. Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru. Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru.

Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru.

Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru. Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru. Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru.

Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru.

Téléchargement.

Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa hkassida qalbi minnii min ridaahu suruuru. Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru.

  JANE POWERTWIN MANUAL PDF

Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Mamalis akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru. Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru. Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru. Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru.

Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru. Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu Minazanbi wal aafaati wahwa khafuuru.

Audios Xam -Xam

Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru. Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru. Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru. Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru. Lahu tubtu zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru.